1 Джумая джамия

2 Река Марица

3 с. Рогош

4 р. Стряма

5. Пътна станция Сирнота

6. Местност Герена

Местност Малтепе

7. Местност Юрта

Землище на Белозем

ЗА ПРОЕКТА

Приоритетни оси:

Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от
общностите местно развитие)

Наименование на процедура:

МИГ – Община Марица Мярка М01 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
културното и природното наследство на селата. Съхраняване,
развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност
и местната култура”

Код на процедура: BG06RDNP001-19.019
Наименование на проектно предложение – “Проучване на “Римски път”
Местонахождение (Място на
изпълнение на проекта): Община Марица

Кратко описание на проектното предложение:

Етноложкото проучване има за цел да събере информация на терен относно живото наследство на жителите на селата Скутаре, Рогош и Маноле, които се намират на територията на „Римския път“ на община Марица. Предвижда се да се направи историческо проучване на недвижимите ценности, както и информация от исторически източници, представящи културата на региона. Заедно с това изследователският интерес е насочен към знанията, уменията и практиките, които са част от културните традиции и наследство и се предават на поколенията чрез различни формални и неформални средства.
Проучването ще се осъществи в архива, както и чрез теренно етнографско проучване, което ще се проведе на три етапа – въввсяко от изброените селища – между 5 и 7 дни във всяко от селищата.

ГАЛЕРИЯ